VCS

1. DHCP dùng để?

 
 
 
 

2. Ý nghĩa của biểu tượng  trên màn hình CWP ?

 
 
 
 

3. Các chương trình như HTTP, SMTP, SNMP, FTP… thuộc tầng nào trong giao thức TCP/IP

 
 
 
 

4. Địa chỉ IP có độ dài bao nhiêu bit và được phân thành bao nhiêu lớp?

 
 
 
 

5. Địa chỉ nào sau đây thuộc lớp A

 
 
 
 

6. Có thể xem lại lịch sử các cuộc liên lạc thoại của bàn CWP bằng cách nào?

 
 
 

7. VCCS-4G là hệ thống để vận hành, điều khiển và quản lý các ứng dụng:

 
 
 
 

8. Trong mạng máy tính dùng giao thức TCP/IP và đều dùng Subnet Mask là 255.255.255.0 thì cặp máy tính nào sau đây liên thông

 
 
 
 

9. Địa chỉ IP nào sau đây không hợp lệ

 
 
 
 

10. Cho địa chỉ IP 192.55.12.120/28, địa chỉ quảng bá là?

 
 
 
 

11. Telephony Gateway (1U) là thiết bị có hỗ trợ cấu hình cấp nguồn nào

 
 
 
 
 

12. Mỗi Audio Recorder box có bao nhiêu kênh ghi âm

 
 
 
 

13. Địa chỉ IP 128.122.11.1 thuộc lớp nào?

 
 
 
 

14. 1 CWP có thể có nhiều Role được không?

 
 

15. SIP-User type có chức năng gì?

 
 
 
 

16. Ý nghĩa của biểu tượng  trên màn hình CWP ?

 
 
 

17. Cho địa chỉ IP 192.168.2.30/12, mặt nạ mạng là?

 
 
 
 

18. Ý nghĩa của biểu tượng  trên màn hình CWP ?

 
 
 
 
 

19. Khi nhấn nút CLEAN để vệ sinh bề mặt cảm ứng thì…

 
 
 

20. Ý nghĩa của biểu tượng (Deep Blue) trên màn hình CWP?

 
 
 
 

21. IP class có chức năng gì?

 
 
 
 

22. Cho địa chỉ IP 192.168.1.32/27. Dãy địa chỉ IP có thể gán cho máy tính là?

 
 
 
 

23. Địa chỉ IP nào sau đây hợp lệ

 
 
 
 

24. VCCS-4G là hệ thống chuyển mạch thoại xây dựng hoàn toàn trên nền tảng IP?

 
 

25. Khi CWP mất kết nối với server thì

 
 
 

26. Cách chuyển đổi máy Main/Stanby nào sau đây là đúng?

 
 
 

27. Địa chỉ IP lớp C có bao nhiêu bit dành cho phần mạng?

 
 
 
 

28. Role number class có chức năng gì?

 
 
 
 

29. Giao thức IP hoạt động tại lớp nào trong mô hình TCP/IP?

 
 
 
 

30. Công ty ABC có hai mạng LAN. LAN 1 sử dụng địa chỉ 172.16.0.0/16. LAN 2 sử dụng địa chỉ 192.168.1.0/24. Công ty muốn kết nối 2 mạng LAN đó với nhau thì sử dụng thiết bị nào?

 
 
 
 

31. Khi CWP mất kết nối với server, nếu Reload bàn CWP thì

 
 
 

32. Forking là chức năng

 
 
 

33. CWP là thiết bị có hỗ trợ cấu hình cấp nguồn nào

 
 
 
 
 

34. Các thiết bị VCCS-4G (Radio Server, các Gateway, các CWP) kết nối VCMS Server bằng

 
 
 
 

35. Có mấy loại class?

 
 
 
 

36. Ghi âm thoại trên hệ thống VCCS-4G được thực hiện như thế nào?

 
 
 
 

37. Tín hiệu đồng hồ chuẩn dùng cho hệ thống VCCS-4G là tín hiệu

 
 
 
 

38. Card FXS có chức năng gì?

 
 
 

39. Với VCS 4G, khi có thu âm tần tại ô “Rx” được chọn, trạng thái nào sau đây là đúng?

 
 
 
 

40. Chức năng SELCAL trên bàn CWP dùng để ?

 
 
 

41. Có thể khống chế thời gian key máy VHF trên VCCS-4G được không?

 
 

42. Ý nghĩa của biểu tượng

 
 
 
 

43. Chức năng SAY AGAIN trên bàn CWP dùng để ?

 
 
 

44. Các giao thức nào sau đây thuộc tầng vật lý (Physical – Link)

 
 
 
 

45. Ý nghĩa của biểu tượng   trên màn hình CWP ?

 
 
 
 
 

46. 1 button có thể gán được cho nhiều Role không?

 
 

47. Chức năng RLD trên bàn CWP dùng để ?

 
 
 

48. Nút HALT có chức năng gì?

 
 
 

49. Địa chỉ IP nào sau đây là địa chỉ quảng bá cho một mạng bất kỳ

 
 
 
 

50. Khi mất nguồn cung cấp DC1 của Telephony Gateway, tại mặt máy ta có thể nhận biết được không?

 
 

Câu 1 trên 50

Bình luận