An ninh

1. Cơ quan nào thực hiện kiểm tra, khảo sát, đánh giá, thử nghiệm công khai, bí mật, điều tra tại tất cả các cảng hàng không, sân bay, cơ sở cung cấp dịch vụ hàng không, hãng hàng không và các phương tiện, trang bị, thiết bị hoạt động hàng không dân dụng trong cả nước?

 
 
 
 

2. Hãy cho biết Quy chế ANHK của Tổng công ty quy định người được cấp thẻ, phương tiện được cấp giấy phép có ký hiệu viết tắt HN, HC, RS được phép vào, ra, hoạt động tại khu vực hạn chế nào?

 
 
 
 

3. Theo Quy chế ANHK Tổng công ty QLB Việt Nam, báo cáo đột xuất chủ động bao gồm những loại nào?

 
 
 
 

4. Hãy cho biết Quy chế ANHK của Tổng công ty quy định nhiệm vụ và quyền hạn của nhân viên kiểm soát ANHK như thế nào?

 
 
 
 

5. Theo Quy chế ANHK Tổng công ty QLB Việt Nam, tại các đài/trạm, ai chịu trách nhiệm là đầu mối phối hợp bảo đảm ANHK của cơ sở, chủ trì phối hợp với lực lượng kiểm soát ANHK của cảng hàng không và Công an địa phương liên quan trong ứng phó các tình huống?

 
 
 
 

6. Theo Nghị định 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, ngoài hình thức phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền, có thể chịu hình thức xử phạt nào sau đây?

 
 
 
 

7. Theo Quy chế ANHK Tổng công ty QLB Việt Nam, trong số các trách nhiệm sau, đâu không phải là trách nhiệm của phó trưởng đài/trạm, phụ trách công tác ANHK?

 
 
 
 

8. Theo quy định tại Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, cơ quan nào là cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hàng không dân dụng tại cảng hàng không, sân bay?

 
 
 
 

9. Hãy cho biết Quy chế ANHK của Tổng công ty quy định người được cấp thẻ kiểm soát an ninh nội bộ có ký hiệu viết tắt bằng chữ A, K, V phía trước số thẻ thể hiện nội dung gì?

 
 
 
 

10. Theo Quy chế ANHK Tổng công ty QLB Việt Nam, người đứng đầu, chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác bảo đảm ANHK của các đài kiểm soát không lưu địa phương, các trạm ra-đa và trạm ra-đa thông tin là ai?

 
 
 
 

11. Quyết định số 16/2017/QĐ-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày, tháng, năm nào?

 
 
 
 

12. Theo Quy chế ANHK Tổng công ty QLB Việt Nam, nhân viên kiểm soát ANHK được phép sử dụng công cụ hỗ trợ trong trường hợp nào?

 
 
 
 

13. Theo Quy chế ANHK Tổng công ty QLB Việt Nam, hành động nào sau đây không thuộc quyền hạn của giám sát viên ANHK nội bộ?

 
 
 
 

14. Theo Quy chế ANHK Tổng công ty QLB Việt Nam, trách nhiệm nào sau đây không thuộc trách nhiệm của nhân viên kiểm soát ANHK và nhân viên bảo vệ ?

 
 
 
 

15. Phương châm chỉ đạo, đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp thực hiện theo nguyên tắc nào?

 
 
 
 

16. Thẩm quyền quyết định tạm thời đóng Cảng hàng không, sân bay không quá hai mươi bốn giờ vì sự cố đột xuất, để bảo đảm an toàn hàng không, an ninh hàng không thuộc về cá nhân nào?

 
 
 
 

17. Theo Quy chế ANHK Tổng công ty QLB Việt Nam, khi áp dụng biện pháp kiểm soát ANHK tăng cường cấp độ 3, phải thực hiện kiểm tra trực quan bao nhiêu phần trăm đối với người có thẻ kiểm soát an ninh có giá trị sử dụng dài hạn, sau khi đã qua kiểm tra bằng thiết bị phát hiện kim loại cầm tay?

 
 
 
 

18. Theo anh/chị thiết bị huấn luyện thực hành đối với lực lượng kiểm soát an ninh hàng không gồm những thiết bị gì?

 
 
 
 

19. Theo Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT, thời hạn, hiệu lực của thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng ngắn hạn tối đa bao lâu?

 
 
 
 

20. Cơ quan đơn vị nào có trách nhiệm chủ trì thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, phòng, chống khủng bố liên quan đến hoạt động hàng không dân dụng. Định kỳ và đột xuất trao đổi, cung cấp, đánh giá thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn khủng bố, các tổ chức phản động và các loại tội phạm, âm mưu can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng?

 
 
 
 

21. Chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam là gì?

 
 
 
 

22. Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT ngày 29/03/2019 cử Bộ Giao thông vận tải ban hành có hiệu lực từ ngày tháng năm nào? (trừ điểm d khoàn 1 điều 96)

 
 
 
 

23. Hãy cho biết Quy chế ANHK của Tổng công ty quy định những trang thiết bị nào sau đây cần phải có để bảo đảm phục vụ phương án khẩn nguy?

 
 
 
 

24. Theo Quy chế ANHK Tổng công ty QLB Việt Nam, ngay sau khi lập biên bản vụ việc đối với người có hành vi uy hiếp an ninh hàng không, nhân viên kiểm soát ANHK phải làm gì?

 
 
 
 

25. Theo Quy chế ANHK Tổng công ty QLB Việt Nam, thẻ kiểm soát an ninh nội bộ có giá trị sử dụng ngắn hạn, giấy phép kiểm soát an ninh nội bộ có giá trị sử dụng ngắn hạn có giá trị sử dụng tối đa tại bao nhiêu cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay?

 
 
 
 

26. Mục đích của việc đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng là gì?

 
 
 
 

27. Theo Quy chế ANHK Tổng công ty QLB Việt Nam, hành động nào sau đây không thuộc phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của nhân viên kiểm soát ANHK của Tổng công ty?

 
 
 
 

28. Hãy cho biết vật phẩm nguy hiểm nào sau đây thuộc danh mục vật phẩm nguy hiểm cấm mang vào khu vực hạn chế (ngoại trừ vũ khí, công cụ hỗ trợ của lực lượng an ninh hàng không, bảo vệ làm nhiệm vụ tại cơ sở và của lực lượng tham gia ứng phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp theo quy định pháp luật)?

 
 
 
 

29. Thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn có các thông tin cơ bản nào sau đây?

 
 
 
 

30. Hãy cho biết vật phẩm nguy hiểm nào sau đây thuộc danh mục vật phẩm nguy hiểm cấm mang vào khu vực hạn chế (ngoại trừ vũ khí, công cụ hỗ trợ của lực lượng an ninh hàng không, bảo vệ làm nhiệm vụ tại cơ sở và của lực lượng tham gia ứng phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp theo quy định pháp luật)?

 
 
 
 

31. Theo Quy chế ANHK Tổng công ty QLB Việt Nam, cần có những điều kiện gì khi sử dụng công cụ hỗ trợ?

 
 
 
 

32. Hãy cho biết Quy chế ANHK của Tổng công ty quy định nội dung nào sau đây mà lực lượng kiểm soát ANHK chịu trách nhiệm xử lý ban đầu các vụ việc vi phạm an ninh hàng không, trật tự công cộng xảy ra tại cơ sở?

 
 
 
 

33. Theo quy định tại Nghị định số 92/2015/NĐ-CP, kiểm soát chất lượng an ninh hàng không bao gồm những hoạt động gì?

 
 
 
 

34. Sự cố tàu bay là gì?

 
 
 

35. Theo Nghị định số 03/2009/NĐ-CP, những người nào sau đây được phục vụ theo tiêu chuẩn chuyên cơ?

 
 
 
 

36. Thông tư 53/2015/TT-BGTVT ngày 24/09/2015 quy định về nội dung gì?

 
 
 
 

37. Theo Quy chế ANHK Tổng công ty QLB Việt Nam, nội dung nào sau đây không phù hợp với yêu cầu đối với công tác lục soát an ninh?

 
 
 
 

38. Theo Nghị định 162/2018/NĐ-CP, người nào sau đây có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không?

 
 
 
 

39. Trung tâm khẩn nguy cảng hàng không, sân bay được đặt tại đâu?

 
 
 
 

40. Quyết định số 16/2017/QĐ-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Phương án khẩn nguy tổng thể đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng thay thế văn bản pháp luật nào?

 
 
 
 

41. Hãy cho biết Quy chế ANHK của Tổng công ty quy định nhân viên kiểm soát an ninh phải thực hiện ghi sổ nhật ký, bàn giao ca trực an ninh về nội dung nào sau đây?

 
 
 
 

42. Theo Quy chế ANHK Tổng công ty QLB Việt Nam, nhân viên kiểm soát ANHK phải làm gì khi lục soát khách là nữ giới nhưng tại cơ sở không có nữ nhân viên kiểm soát ANHK?

 
 
 
 

43. Nghị định số 92/2015/NĐ-CP do cơ quan, tổ chức nào ban hành?

 
 
 
 

44. Theo Quy chế ANHK Tổng công ty QLB Việt Nam, nội dung nào sau đây không thuộc nội dung kiểm tra chất lượng ANHK nội bộ?

 
 
 
 

45. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp nơi có cảng hàng không, sân bay, công trình, trang bị, thiết bị phục vụ hoạt động hàng không dân dụng là gì?

 
 
 
 

46. Tàu bay chưa khởi hành bị đình chỉ thực hiện chuyến bay khi xảy ra trường hợp nào sau đây?

 
 
 
 

47. Theo Quy chế ANHK Tổng công ty QLB Việt Nam, đối tượng nào bắt buộc phải tham gia huấn luyện định kỳ về ANHK?

 
 
 
 

48. Theo Quy chế ANHK Tổng công ty QLB Việt Nam, có mấy loại giấy phép kiểm soát an ninh nội bộ?

 
 
 
 

49. Theo Quy chế ANHK Tổng công ty QLB Việt Nam, người đứng đầu đơn vị trang bị công cụ hỗ trợ phải làm gì khi công cụ hỗ trợ của đơn vị bị hỏng?

 
 
 
 

50. Cá nhân nào sau đây có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng?

 
 
 
 

Câu 1 trên 50

Bình luận

About admin

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *